จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 6 กันยายน 2018


ดาวน์โหลดเอกสาร