กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายศึกษาวิจัยนโยบายการพัฒนากำลังคน
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
นักพัฒนานโยบาย
@
219
นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
@
509
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
นักพัฒนานโยบาย
@
307
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
นักพัฒนานโยบาย
@
316
นายทวีผล แก้วศิริ
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
217
ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
@
220
ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช
นักพัฒนานโยบาย
@
221
ดร.อรณิช เวชปาน
นักพัฒนานโยบาย
@
302
นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
นักพัฒนานโยบาย
@
213
นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
406
นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
416
นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
417
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
564
นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์
ผู้ประสานงานวิชาการ
@
นายพิชญุตม์ บงกชพรรณราย
ผู้ประสานงานวิชาการ
905