กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร


ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
สุวรรณี ตั้งธงชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กร
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
602
นางสาวยุวดี อัณฑสูตร
นักพัฒนานโยบาย
@
604
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
603
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
606
นางสาวฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
607
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
@
404
นางกานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
708
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
709
นายคมกฤช บุดดีเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
@
705
นายนพพร โภชนัดศรีฉาย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารทรัพยากรบุคคล)
@
704
นางสาวบุษรา มนัสสุนทร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
@
719
นางสาวอัญชลี สมานบุตร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานพัสดุ)
@
714
นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานพัสดุ)
@
711
นางสาวเกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (เลขานุการ)
@
724
นางสาวธีร์จุฑา พรหมสมัคร
ผู้ประสานงานวิชาการ
@
นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (บริหารงานทั่วไป)
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (บริหารงานทั่วไป)
@
705
นางสาวเมธาวี จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
@
717
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
นายอาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานกฏหมาย)
@
718
นายพรรษพล บุญประเชิญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
@
726
นางสาววันทิพย์ ใจมูลมั่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานพัสดุ)
@
723
นายสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (เลขานุการ)
@
731
นางสาวกนกวรรณ มะกรวัฒนะ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
@
733
นางสาวอภิชชยา บุญเจริญ
หัวหน้างาน
@
706
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
729
นางสาวเต็มศิริ บุญโต
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)
@
720
นายภัญภณ นิลาศภัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)
@
731
นางสาวนีรนุช วันหลุมข้าว
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)
@
727
นายยงยุทธ โทอิ้ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
@
707
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณี
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
@
713
นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้างาน
@
703
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
@
730
นางสาวพัชรินทร์ นาใจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
@
722
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
@
725
นางสาวมัยพร เมืองทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
@
731