เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

วันที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2019

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 22 ปี ถึง 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
 4. ความรู้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
 5. ความรู้ด้านสารบรรณภาครัฐ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ติดต่อ นัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ควบคุมและดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสารบรรณ/การบันทึก
  ข้อมูลในฐานข้อมูล/ การเดินทาง/ ห้องประชุม/ การบริหารการจัดเก็บและการจัดจำหน่ายหนังสือ/ งาน
  โสตทัศนูปกรณ์/ การถ่ายภาพ / อาคารสถานที่
 3. ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและ/หรือ
  ผู้บริหาร
 5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงาน/ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. งานด้านพัสดุ ได้แก่ การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน การดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน การติดต่อขอข้อมูล
  การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และจัดทำเรื่องอนุมัติ
 8. งานด้านการเงิน ได้แก่ การจัดทำเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน ยืมเงินสำรองจ่ายและเคลียร์เงินยืม
 9. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน/ หรือ
  ผู้บริหาร
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานประกอบการสมัครงาน :

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

 การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.ones.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708 (คุณกานตา)

สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่
สิ้นสุด