ประกาศ สอวช. เพื่อการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ สป.อว. และ วช. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2019

ประกาศ สอวช. เพื่อการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ สป.อว. และ วช. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

แบบแสดงเจตนาสำหรับบุคลากร สป.อว. และ วช.