BCG Economy


BCG (Bio-Circular-Green Economy) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

BCG คืออะไร   

สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เคมีและวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste)  ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย (Linear Economy)

การขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในระยะต่อไป มีดังนี้

  1. การสร้างศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่นให้เป็นแพลตฟอร์มในการนำองค์ความรู้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชนในพื้นที่
  2. การผลักดันให้เกิดมาตรการสนับสนุนความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม (People Public Private Partnership: PPPP)
  3. การระบุประเด็นวิจัยและพัฒนาที่สำคัญเพื่อเป็นกรอบการให้ทุนวิจัยและพัฒนาในอนาคต
  4. การกำหนดทิศทางและออกแบบมาตรการหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำคัญอย่างไร

BCG เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างไร

การพัฒนาตามแนวทาง BCG คาดว่าจะก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานชีวภาพจากร้อยละ 21 ของ GDP เป็นร้อยละ 25 ของ GDP ในระยะ 5 ปี และเกิดการจ้างงานสีเขียว 16.5 ล้านคน

  • เศรษฐกิจ : ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบหรือทรัพยากร เกิดการจ้างงานเพิ่มในอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจ upcycling ธุรกิจ sharing economy
  • สังคม : ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดี เช่น อาหารฟังก์ชัน ยาชีววัตถุ เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยและยาทำให้มีสุขภาพดีขึ้น เกิดการกระจายรายได้ในภาคท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองหรือชุมชนควบคู่กับการสร้างความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • สิ่งแวดล้อม : รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ลดมลภาวะ ลดความถี่ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ลดงบประมาณภาครัฐในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม