หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » “Creating Technology Platform for Next-Generation Automotive: Collaboration between Thailand and Taiwan”

“Creating Technology Platform for Next-Generation Automotive: Collaboration between Thailand and Taiwan”

วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2019

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุม “Creating Technology Platform for Next-Generation Automotive: Collaboration between Thailand and Taiwan” เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องหว้ากอ 2 ชั้น 14 สอวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี จัดโดย สอวช. ร่วมกับ Industrial Technology Research Institute (ITRI) และ Mobility Taiwan Automotive Research Consortium (mTARC), Taiwan โดยมีผู้บริหารระด้บสูง อาทิ Dr. Jwu-Sheng Hu, VP & General Director, MMSL, Industrial Technology Research Institute (ITRI), Mr. Elden Tu, Director of Amita Technologies, Mr. Wen-Hsien Hsu, Manager, Automotive Research & Testing Center (ARTC) และ ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอวช. พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และกลุ่มผู้ประกอบการไทย ที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสูงจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศร่วมงานเพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 40 คน จากกว่า 20 หน่วยงาน

ที่ผ่านมา สอวช. ได้จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของไทยและได้รับทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องการองค์ความรู้ด้าน Low-speed EV, Future of Battery, Connected and Autonomous Vehicle, E‐bus, Automotive Research & Testing และภาครัฐต้องการทราบทางด้านการพัฒนา Policy ด้าน Innovation of Electrification และมีความต้องการ Facilitators ผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง/สำคัญในประเทศ

สอวช. จึงได้ริเริ่มการสร้าง Technology Platform ด้าน Next-Generation Automotive ระหว่างประเทศไทยและไต้หวันขึ้น โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมอย่างเป็นทางการครั้งที่ 1/2562 ที่ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาชิ้นส่วนสำคัญ อาทิ Lithium-Ion Battery, บริษัท BETA Energy พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดทั่วไปและรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ได้เปิดตัวและเปิดให้จองรถในงาน Bangkok International Motor Show 2019 ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น MINE Mobility และบริษัท FOMM (Asia) ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบที่ยอดจองซื้อจำนวนหลายพันคัน ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์และส่งมอบต่อไป เข้าร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการทำงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทิศทาง และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ วิศวกร และนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่มาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมการประชุมเครือข่ายเป็นการสัมมนาภายใต้แนวคิดการสร้าง Technology Platform ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ และการถาม-ตอบด้านนโยบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไปสู่เชิงพาณิชย์ จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “Research Policy and Innovation of Electrification, Connected and Autonomous Vehicle in Taiwan” โดย Dr. Jwu-Sheng Hu, VP & General Director, MMSL, Industrial Technology Research Institute (ITRI)
  • การ บรรยายเรื่อง “Autonomous Vehicle Testing Capability In Taiwan” โดย Mr. Wen-Hsien Hsu, Manager, Automotive Research & Testing Center (ARTC)
  • การบรรยายเรื่อง “Future Trends in Low-speed EV industry” โดย Ms. Nai-Chi SHIUE, Senior Industrial Analyst, Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)
  • การบรรยายเรื่อง “E‐bus Development in Taiwan” โดย Mr. Cheng-Chieh LU, General Manager, Tong Ying Body Co., LTD.
  • การบรรยายเรื่อง “Lithium Ion Batteries Development in Electric Mobility” โดย Mr. Elden Tu, Director of Amita Technologies
  • การบรรยายเรื่อง “High Power Electric Motor & Driver Introduction” โดย Mr. Chia-Ching Lin, R&D Manager of CHENG CHANG MACHINE ELECTRONIC
  • การบรรยายเรื่อง “The Challenges of e-Drive and Its Validation” โดย Mr. William Chang, Special Assistant to the CEO, Chroma ATE Inc.
  • การบรรยายเรื่อง “Formulation of Next-Generation Automotive Policy” โดย ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส สอวช.