หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)

ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)

วันที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน 2019

(6 มิถุนายน 2562) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สอวช. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี

หลังจากที่ สอวช. ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จัดทำสมุดปกขาว “การวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Research เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ” และได้เสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยเป็นการนำเสนอกรอบแนวคิดและประเด็นวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านอาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future), 2.ด้านการแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) 3. ด้านพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) และ 4. ด้านการป้องกันภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต (Future Threat and Opportunity)

ทั้งนี้ ทั้ง 4 โจทย์การวิจัยข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.สร้างความเป็นเลิศเพื่อคนไทย โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย 2.สร้างความเป็นเลิศเพื่อความสามารถในการแข่งขัน โดยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นโจทย์ท้าทายของโลก นำไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และผู้ส่งออกเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของโลกในอนาคต และ 3.สร้างความเป็นเลิศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ โดยการเพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามอันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการ ก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในยุคที่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม

และเพื่อเป็นการเดินหน้าในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้าให้เกิดเป็นรูปธรรม สอวช. จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการรายงานถึงความก้าวหน้าในการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยด้านต่าง ๆ อาทิ เรื่อง Quantum Technology, Plasma Fusion Technology, Earth-Space System/Thailand Space Consortium และ Precision Medicine/Genomics Thailand และมีการแลกเปลี่ยนความเห็นที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการสร้างฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทย แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานวิชาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้าด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงการวิจัยขั้นแนวหน้าว่ามีความสำคัญทั้งในด้านของการผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง ตลอดจนการสร้างและสะสมองค์ความรู้ของประเทศในระยะยาว โดยต้องมีการดำเนินการที่รัดกุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การประชุมหารือครั้งนี้ได้รับเกียรติผู้เชี่ยวชาญในวงการวิทยาศาสตร์ของไทยเข้าร่วมประชุม อาทิ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ผู้บุกเบิกการจัดตั้งสถาบันวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. รศ.ดร.พงพันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วศะพร จันทร์พุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัม รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้จัดการโครงการ Thailand Space Consortium รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์พลาสมาฟิวชั่น และดร.พินิจ กิจขุนทด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดร.นุสรา สัตย์เพริศพราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทำงาน Genomic Thailand เป็นต้น