หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุม Pujiang Innovation Forum ครั้งที่ 12 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุม Pujiang Innovation Forum ครั้งที่ 12 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2019

เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุม Pujiang Innovation Forum ครั้งที่ 12 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการประชุมเรื่อง “วิสัยทัศน์และอนาคตใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในประเด็นของการพัฒนาและอนาคตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และนานาชาติ

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ดร.กิติพงค์ ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในการประชุม “สายแถบและเส้นทาง” เวทีประชาคมนวัตกรรม (“The Belt and Road” Innovation Community Forum Interpretation) หัวข้อ “เศรษฐกิจเกิดใหม่ของประเทศไทย และความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของทั้งสองประเทศ” โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ GDP ของประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และยังได้แลกเปลี่ยนถึงข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น ด้านนวัตกรรมอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์ โลจิสติก และ Startup รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง EECi และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้วย

ต่อมาในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ดร.กิติพงค์ ได้เข้าพบประธานบริษัท Great Wall Enterprise Institute  (GEI) และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือเรื่องแผนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย เพื่อมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประเด็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจนำมาศึกษาและปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศต่อไป

และในช่วงหัวค่ำของวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.กิติพงค์ ยังได้เข้าพบ นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของสถานการณ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศต่อไป