หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » Workshop: Core Value Co-creation for Office of the National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council

Workshop: Core Value Co-creation for Office of the National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council

วันที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2019

เพื่อไปสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. และคณะผู้บริหาร จึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกนโยบาย หรือชิ้นงานที่ส่งมอบจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอย่างแท้จริง การจัดกิจกรรม Workshop: Core Value Co-creation for Office of the National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council ครั้งนี้จึงเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการทำงานของ สอวช. เพื่อไปสู่เป้าหมาย  โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรชั้นนำระดับประเทศอย่าง Jimi The Coach และ  Mr.Kevin Balm ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเทคนิค Technology of Participation (ToP) มาเป็นผู้นำกระบวนการ