หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » “We are ONES : รวมพลัง รวมใจ มุ่งทะยานไป สู่ สอวช.”

“We are ONES : รวมพลัง รวมใจ มุ่งทะยานไป สู่ สอวช.”

วันที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2019

(14 พฤษภาคม 2562) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรม “We are ONES : รวมพลัง รวมใจ มุ่งทะยานไป สู่ สอวช.” โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. มาพูดคุยถึงความก้าวหน้า และภารกิจสำคัญช่วงเปลี่ยนผ่านจาก สวทน. สู่ สอวช.

หลังจากก่อนหน้านี้ผู้บริหาร และพนักงาน สอวช. ได้ทำงานกันอย่างหนัก ผ่านคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ สอวช. ตอบโจทย์การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อววน. เพื่อนำประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และเกิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งผู้บริหารและพนักงานได้แลกเปลี่ยนกันในหลายประเด็น ทั้งในเรื่องโครงสร้างองค์กร แนวทางการทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้าน อววน. ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.กิติพงค์ ได้เน้นย้ำถึงการทำงานของ สอวช. ที่ต้องมีการให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา รวมถึงภาคเอกชน ตลอดจนชุมชน และยังได้เน้นย้ำถึงการทำงานที่ให้ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. มุ่งไปที่เป้าหมายและประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก รวมถึงการมุ่งสู่เป้าหมายของประเทศนั้นต้องอยู่ในจิตวิญญาณของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งเรื่องการสร้างคน/สถาบันความรู้ สร้างขีดความสามารถการแข่งขัน และการยกระดับคุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์นโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“การทำงานในนาม สอวช. ถือเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ เพราะได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศ เพราะฉะนั้นการทำงานของพวกเราชาว สอวช. ต้องมุ่งไปที่เป้าหมายของประเทศเป็นหลัก และต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ทำ ซึ่งความรับผิดชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำหน้าที่หลายอย่าง แต่หมายถึง การทำให้งานนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงเรียกว่ามีความรับผิดชอบในการทำงานอย่างแท้จริง หรือหากให้เปรียบเปรยคือ ทำงานอย่าทำให้ได้แค่น้ำเพียงหนึ่งหยด แต่ต้องทำให้เกิดฝนที่พอจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสิ่งต่าง ๆ ได้” ดร.กิติพงค์ กล่าว

นอกจากนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ Process การทำงานของ สอวช. ทั้งในด้านการทำกรอบยุทธศาสตร์ รวมถึงงานด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของ สอวช.