แนะนำส่วนงานใน สอวช.


การดำเนินงานของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้